Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Avfallet ska tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna ska sorteras ut.

Reglerna för bygg- och rivningsavfall är tillämpliga på yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. Innan du river är det bra om du tar reda på om du behöver ansöka om rivningslov eller lämna in en rivningsanmälan.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall ska göras vid källan, det vill säga där avfallet uppkommer. Du som river ska sortera ut följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 • Trä
 • Mineraler (betong, tegel, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Brännbart

Sedan tidigare finns det krav på utsortering av:

 • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja.
 • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp.
 • Returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Farligt avfall

Vid uppkomst av farligt avfall är det extra viktigt att varje slag av farligt avfall förvaras var för sig. För att yrkesmässigt transportera avfall och farligt avfall krävs tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen. Därför är det viktigt att du som lämnar avfall ser till att avfallsmottagaren, om inte kommunen, har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen.

Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar och behandlar farligt avfall har specifika anteckningsskyldigheter om det farliga avfallet.

Generella undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall som inte kräver ansökan om dispens

 • avfallsslag som är sammanfogande eller inbyggna på ett sätt som för att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats.
 • avfallsslag som är så förorenat att det exempelvis skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Du som bedömer att avfallet ska undantas enligt ovan bör dokumentera din bedömning. Undantag från kraven på utsortering gäller för följande avfall.

Undantag som kräver ansökan om dispens

Dispens från kraven på utsortering kan ges i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Miljömål

Efter ändringar i avfallsförordningen, gäller sedan 1 augusti 2020 nya regler för den som producerar bygg- och rivningsavfall.

Kraven i avfallsförordningen är en anpassning av svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka.

En metod för att uppnå EU:s miljömål är avfallshierarkin som visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras. Avfallshierarkin riktar sig till dig som är ansvarig för att avfall blir behandlat.

 1. Förebyggande - minimera mängden avfall som uppstår. Detta sker oftast i planeringsprocessen. Välj material som går att underhålla och reparera.

 2. Förberedelse för återanvändning - om avfallet som skapas kan vara en resurs till något så ska det användas för det syftet.

 3. Materialåtervinning - om avfallet inte kan återanvändas ska det materialåtervinnas. Här gäller det att sortera ut avfallet.

 4. Energiåtervinning -om avfallet inte kan materialåtervinnas så ska det energiåtervinnas. Här gäller det också att sortera ut avfallet.

 5. Bortskaffande - om avfallet inte kan gå igenom processerna som beskrivs under 1-4 så ska det i sista hand deponeras. Lämna avfallet till en återvinningscentral eller annan behandlingsanläggning.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: