Revisorer

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Ludvika sju revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete biträds revisorerna av sakkunniga biträden.

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisorernas uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna årligen granskar i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2024

Revisionsrapporter 2023

Revisionsrapporter 2022

Revisionsrapporter 2021

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: