Väsmanstrand

Ett av Ludvikas mest attraktiva områden ska nu bebyggas. Här finns närheten till sjön Väsman, resecentrum, stadskärnan och kommunens största arbetsplats gränsar till området.

Vy från luften över Väsmanstranden vid sjön Väsman.

Hela Väsmanstrand är under utveckling. Här planeras för en framtida aktivitetspark med aktiviteter som skatepark, vattenpark, utegym för äldre med mera. Allt medan området redan nu bjuder på bangolf, strandpromenad, restaurang och en fantastisk vy över södra Dalarnas karaktäristiska dalar och skogar.

Karta över området Väsmanstrand.
Karta över Ludvika med området för Väsmanstrand markerat.

Fakta

  • Byggnadstyp: Flerbostadshus
  • Byggrätt: Cirka 19 000 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Antagen
  • Detaljplan antagen: 2019
  • Storlek: Cirka 6,4 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun

Väsmanstrand ligger vid sjön Väsmans sydstrand. I söder gränsar planområdet till Hitachi Energys industriområde och i väster kopplas det samman med Ludvika centrum via en gång- och cykelbro som stod klar 2014.

Platsen som är utpekad för bostäder i planen är idag en stor grusyta, som ses på flygbild på föregående sida. Kommunen kommer att söka bidrag för att sanera marken från föroreningar som lämnats av tidigare verksamheter.

Bebyggelse

I dagsläget finns ingen bebyggelse i området avsett för bostäder. Detaljplanen förespråkar bebyggelse i form av flerbostadshus med mölighet till kontor och handel på bottenplan. Detaljplanen tillhåter byggnader mellan två till fyra våningar. Mot centrum och järnvägen är dock fyra våningar ett krav för att minska buller och skapa lugna innergårdar.

Skiss på hur byggnader kan se ut på Väsmanstrand.
Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: