Naturområden, naturreservat

Naturvården arbetar för att bevara arter, livsmiljöer och livsprocesser.

Genom att inventera värdefulla naturområden och bevaka känslig natur i fysisk planering och markanvändning kan hänsyn tas till naturvärden, biologisk mångfald och friluftsliv. Närhet till natur är viktig för hälsa och motion. Det är av stor vikt att samarbete sker med länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen för att nå lokala miljömål.

Skyddad natur

Kommunen arbetar med att skydda värdefull natur. Det är länsstyrelsen som oftast bildar naturreservat. Skogsstyrelsen kan också bilda reservat, oftast av mindre skogsområden och sådana kallas för biotopskyddsområden. För att bevara natur- och biotopskyddsområden måste staten vara markägare och följa en upprättad skötselplan.

Naturområden kan också skyddas genom Europeiska Unionens fågel- och habitatdirektiv, nätverket Natura 2000.

Även enskilda naturobjekt, till exempel ett gammalt träd, kan skyddas som naturminne.

Kortsiktigare skydd kan ske genom så kallade naturvårdsavtal, oftast överrenskommelse på femtio år mellan staten och enskild markägare.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: