Ludvika Arena - Detaljplan för Hillängens idrottsplats med flera

Planområdet ligger i stadsdelen Marnäs omedelbart norr om väg 66 (Gamla Bangatan). Planen begränsas av en befintlig bebyggelse samt Hillängens förskola i norr, Grågåsvägen i öster, väg 66 i söder, Hillängskiosken samt Östra storgatan i sydväst och Timmermansvägen i väster.

Planområdet

Planområdet

Samrådsmöte för allmänheten blir tisdagen den 24 maj 2022 klockan 18:00 i sammanträdesrummet Stora Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Huvudsyftet av denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga en idrottsarena på Hillängens idrottsplats och Marnässkolans mark som möjliggör både idrottsliga och kulturella evenemang inom Ludvika kommun. En större arena bidrar till utveckling av näringslivet, ökar kommunens attraktionskraft och förbättrar områdets förutsättningar för integration. Idrottsarenan kommer dessutom att uppfylla Solviksskolans behov av idrottshall. Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet. Planen strider ej med gällande översiktsplan och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet inleds med utökat planförfarande.

Samråd pågår till och med den 21 juni 2022, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Samråd

maj-juni 2022

Granskning

december 2022

Antagande

mars 2023

Laga kraft

april 2023

Handlingar

Samrådshandlingar finns som länkar nedan, sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på:
- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

- Solviksskolan, Grågåsvägen 7, under öppettid

Här kan du ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning med mera:

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Information

Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
kultur.samhällsutveckling@ludvika.se

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: