Relativ närhet vid val av skola

Om två eller fler elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Närhetsprincipen innebär inte att en elev som bor närmast en viss skola enbart av den anledningen ges företräde framför andra sökande. Istället är det enligt rättspraxis en relativ närhet som tillämpas. Det kan finnas flera skolor som ligger nära hemmet.

Skolplatserna fördelas utifrån avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och en skolenhet nära hemmet. Det innebär att om två vårdnadshavare sökt samma skola och endast en elev kan erbjudas platsen, så har den elev företräde som har relativt sett längst till den önskade skolan. Denna relativa närhetsprincip illustreras nedan.

Önskad skola är den skola som eleven sökt till. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Relativ närhet blir då skillnaden i avstånd mellan dessa skolor. Den elev som har längst relativa närhet har rätt till platsen på skolan.

Om två elever har samma relativa närhet sker en placering enligt följande:

  • Avståndet till sökt skola mäts. Den elev som har kortast väg till sökt skola erbjuds platsen.
  • Om eleverna har samma avstånd till sökt skola används lottning.

Förbehåll:

I de fall en elev i det enskilda fallet på grund av ovanstående beräkning drabbas av en allvarlig försämring beträffande sin skolväg kan kommunen komma att göra en annan bedömning.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Relaterat

Sidan uppdaterades: