Fritidshemmet på Knutsbo skola

Fritidshemmet finns i samma lokaler som skolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och grundskolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidig kontakt och social gemenskap.

Fritidshemmets undervisning utgår från ett centralt innehåll i läroplanen.
Dessa är språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Med utgångspunkt i fritidshemmets centrala innehåll ska eleverna ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • Ta hänsyn tilll personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
  • Skapa och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

För närvarande är det cirka 95 härliga elever inskrivna.

Fritidshemmets öppettider är 6:30-17:30.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: