Områdesbestämmelser

Syftet med områdesbestämmelser är att säkerställa att intentionerna i en översiktsplan uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses. Områdesbestämmelser måste alltså ha stöd i översiktsplanen och kan antas för begränsade områden som inte omfattas av detaljplan.

Områdesbestämmelser är en planform för en översiktlig reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen. Det går endast att reglera vissa, i lagen angivna, frågor. Med områdesbestämmelser får kommunen reglera:i vad mån åtgärder kräver bygglov när det gäller, grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, bebyggelse, kommunikationsleder och liknande, största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus,
placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggningar och tomter då det också får bestämmas om varsamhet, skydd för byggnader och tomter som är särskilt värdefulla av bland annat historiska och miljömässiga skäl, rivningsförbud för värdefulla byggnader liksom i vissa fall andra ändringar av byggnader än tillbyggnader,
användning och utformning av allmänna platser liksom skydd för sådana platser som är särskilt värdefulla från bland annat historisk och miljömässig synpunkt,
vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse, områden som är avsedda eller nyttjas för totalförsvaret och så vidare, skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och,
exploateringssamverkan.

Regleringen i områdesbestämmelserna ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt, utan är främst till för att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på avsett sätt.

Byggandets omfattning såsom byggnadshöjd och våningsantal får inte regleras med områdesbestämmelser. Detta medför att områdesbestämmelser inte ger någon garanterad byggrätt. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns regler om genomförande och inlösen av mark för allmän plats.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: