Miljö i förskola och skola

Barn vistas stora delar av sin tid i förskolor och skolor. Det är därför viktigt att miljön, och då särskilt inomhusmiljön inte ger upphov till några olägenheter. Verksamhetsutövaren ska därför genom en väl fungerande egenkontroll förhindra att barnen utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten.

Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, kemikalier, otillräckliga städ- och hygienrutiner och annat som kan påverka barnens hälsa och miljön negativt.