Information om anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla skolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier.

Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kriterier, kan gå i anpassade grundskolan. Anpassade grundskolan har årskurserna 1-9.

Innan en elev kan börja i anpassade grundskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till anpassade grundskolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan eller från eleven själv.

Det här läser eleverna

Ämnen och ämnesområden

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället gå fyra ämnesområden.

Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.

Betyg, intyg och studieomdöme

I anpassade grundskolans ämnen får eleverna bara betyg om vårdnadshavare begär det. Betygen utgår från kriterierna i anpassade grundskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. i anpassade grundskolans ämnesområden sätts inga betyg. När ditt barn har gått ut anpassade grundskolan ska hen få ett intyg om sin utbildning. Om du eller ditt barn begär det ska hen också få ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver din barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Efter den anpassade grundskolan kan ditt barn gå vidare till något av programmen i anpassade gymnasieskolan. Betygen från anpassade grundskolan gör däremot inte ditt barn behörigt till gymnasieskolan. Om ditt barn vill det, och om skolan bedömer att hen kan klara det, kan ditt barn söka till några av gymnasieskolans introduktionsprogram, till exempel individuellt alternativ.

Anpassad grundskola i Ludvika finns här:

På skolverkets hemsida kan du läsa mer om denna skolform


Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: