Klagomål miljö, hälsa eller livsmedel

I den här e-tjänsten kan du lämna klagomål när det gäller miljön i ditt boende, om du blir störd av en verksamhet, upptäckt brister i hantering av livsmedel eller andra liknande klagomål som omfattas av miljöbalken eller livsmedelslagen.

Innan du kontaktar oss bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen eller den livsmedelsverksamhet som har brister.

Klagomål miljö och hälsa

Du kan anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön exempelvis buller eller ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur och bristfällig ventilation. Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som exempelvis avfall, läckage av miljöfarliga ämnen och eldning av sopor.

Om du har problem i din boendemiljö eller blir störd av en verksamhet bör du i första hand vända dig till din hyresvärd eller till den verksamhet som orsakar problemet.

Klagomål livsmedel

Känner du till något som du tycker att vi borde kolla upp när det gäller hantering av livsmedel ? Då kan du använda den här e-tjänsten. Det kan röra sig om en restaurang, butik, skolkök eller annan livsmedelsverksamhet som har dålig hygien eller inte lämnar rätt information om de livsmedel som de säljer eller serverar.

När du lämnar in anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver vi få en så utförlig beskrivning som möjligt av den olägenhet eller störning du upplever.

Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt system och blir en allmän handling och kan begäras ut av allmänheten. Det innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Anonym anmälan

Du kan göra en anonym anmälan men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras.

Så här hanterar vi din anmälan

När ditt klagomål kommit in till oss gör vi en bedömning om ditt klagomål omfattas av miljöbalken eller livsmedelslagen.

En vanlig åtgärd från vår sida är att informera den som klagomålet berör så att denne får möjlighet att själv vidta åtgärder. I vissa fall bedömer vi att det inte är fråga om olägenhet i lagens mening och beslutar att inte vidta någon åtgärd alls.

Övriga klagomål

  • Har du klagomål på exempelvis gator, gatubelysning, klotter, skadegörelse eller vinterväghållning ber vid dig använda kommunens e-tjänst Felanmälan.
  • Är det skräpigt vid en återvinningsstation och gäller hanteringen av förpackningar kontaktar du i första hand Förpacknings- och tidningsinsamlingen www.ftiab.se Länk till annan webbplats.
  • Gäller det klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter som om Polisen, Länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: