Omhänderta slam och annat avfall från små avloppsanläggningar

Slam och annat avfall från små avloppsanläggningar får efter ansökan omhändertas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

Dispens från Ludvika kommuns avfallsföreskrifter för att omhänderta slam och annat avfall från små avloppsanläggningar kräver ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om dispens ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare. Skicka in din ansökan senast sex veckor innan avsedd start.

Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön samt att det finns särskilda skäl för dispens.

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslutad dispens kan miljö- och byggnadsnämnden upphäva meddelat beslut. Dispensen upphör vid ägarbyte.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: