Slam, förlängt tömningsintervall

Förlängt tömningsintervall för slam från små avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg och slamavskiljaren är dimensionerad för detta och har en god funktion och det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

Tömningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall enligt föreskrifter om avfallshantering kan beviljas.

  • Dispens gäller upp till åtta år.
  • Dispens upphör vid ökad belastning på avloppsanläggningen.

Generella regler för dispenser från föreskrifter om avfallshantering

Dispenser från föreskrifter kräver ansökan till myndighetsnämnden miljö och bygg.

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare och inkomma till myndighetsnämnden miljö och bygg senast sex veckor innan avsedd start.

Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön samt att det finns särskilda skäl för dispens.

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslutad dispens kan myndighetsnämnden miljö och bygg upphäva meddelat beslut. Dispens upphör vid ägarbyte.

Avgift

En avgift för ansökan om förlängt tömningsintervall av slam faktureras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: