Nyhet

Förslag om att minska personalkostnaderna med 20 miljoner kronor

Kommunstyrelsen ska den 23 april ta ställning till ett förslag om att minska kostnaderna för kommunens verksamhet. Enligt tjänsteskrivelsen får nämnderna i uppdrag att minska personalkostnaderna med totalt 20,2 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Ludvika kommuns verksamhet de senaste åren har kostat mer än de löpande intäkterna. Detta har skapat ett driftunderskott, som i sin tur påverkar överskottsmålet negativt. Prognosen visar att även 2024 går mot ett driftunderskott.

Överskottsmål

För att få en ekonomi i balans och nå överskottsmålet om 2 procent över tid behöver nämnderna varaktigt minska sina personalkostnader med 20,2 miljoner kronor senast 2025. Detta samtidigt som andra åtgärder för att minska kostnaderna genomförs under 2024.

Summan 20,2 miljoner kronor motsvarar 1,5 procent av personalkostnaderna eller sammanlagt 35 årsarbetare med genomsnittlig lönenivå.

Åtgärder som direkt påverkar servicenivån till invånarna ska i möjligaste mån undvikas.

Påbörjas omgående

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget får varje nämnd i uppdrag att konkretisera vilka åtgärder som ska genomföras inom respektive förvaltning. Arbetet ska påbörjas omgående och ge full effekt senast 2025, men börja ge resultat redan under 2024.

Nämnderna får även i uppdrag att intensifiera det redan pågående arbetet med att minska kostnaderna för lokaler och inköp samt minska kostnaderna för konsulter.

Ludvika kommun har i dag drygt 2 100 årsarbetare och personalkostnader på omkring 1,35 miljarder kronor.

Frågor och svar

Varför behövs den här åtgärden?

Kommuner måste enligt kommunallagen lägga en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet återställas senast inom tre år.

I Ludvika har fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ett överskottsmål på 2 procent för varje rullande femårsperiod. För att skapa utrymme för och kunna finansiera investeringar utan att låna pengar är det mycket viktigt att löpande göra stabila överskott. Pengarna behövs även som en buffert vid oförutsedda behov.

Vad beror driftunderskottet på?

Orsakerna till den höga kostnadsnivån är flera, där några gäller i hela landet och har varit svåra att påverka. Bland annat har de senaste årens höga inflationstakt inneburit stigande kostnader för sådant som tjänstepensioner, andra personalkostnader och livsmedel. Samtidigt har Sverige gått in i lågkonjunktur, vilket ger en svagare tillväxt av skatteintäkterna.

Att kommunen tidigare år, trots underskott i nämnderna, har gjort stabila överskott beror på att det tillkom intäkter som vägde upp för den negativa avvikelsen. Till dessa hör tillfälliga tillskott som statsbidrag med anledning av pandemin och utdelningar från våra bolag. Då man inte kan utgå från den typen av intäkter behöver verksamhetens kostnader anpassas till de löpande intäkterna i form av skatt och statsbidrag.

Hur rimmar de föreslagna åtgärderna med guldläget?

Utvecklingen som sker på Hitachi Energy pågår parallellt, även om den kommunala verksamheten har det tufft ekonomiskt.

Guldläget är just ett läge, och för att kunna dra nytta av det på bästa sätt behöver Ludvika kommun ha en ekonomi i balans. Överskottet kan bland annat användas till att initiera satsningar och finansiera investeringar kopplade till det privata näringslivets expansion. Det i sin tur bidrar till fler invånare, ökad sysselsättning och en framtidstro som gör Ludvika mer attraktivt för allt från bostadsbyggare till aktörer inom handeln.

Hur påverkar det här kommande investeringar?

Kommunen har beslutade investeringsplaner som bygger på att vi har en ekonomi som klarar av att bära dem. En ekonomi i balans är därför en förutsättning för att kunna planera för framtiden och kommande investeringar.

Hur och när ska personalkostnaderna minskas?

Varje nämnd föreslås få i uppdrag att minska personalkostnaderna med minst 1,5 procent. Arbetet ska påbörjas omgående och ge full effekt senast 2025, men börja ge resultat redan under 2024.

Hur många personer handlar det om?

1,5 procent motsvarar sammanlagt 35 årsarbetare med genomsnittlig lönenivå. Ludvika kommun har i dag drygt 2 100 årsarbetare och personalkostnader på omkring 1,35 miljarder kronor.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 16 apr 2024

Uppdaterad: 16 apr 2024