Laga kraftvunna planer – Annefors 7:10 med flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg

Detaljplan för fastigheten Annefors 7:10 med flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-05-18. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Datum för tillkännagivande

Sista datum för synpunkter

Förvaringsplats

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli

Dokument